תקנון – חניון נמל יפו

 1. חברת אתרים בחוף תל אביב – חברה לפיתוח אתרי תיירות בתל אביב-יפו בע"מ (להלן – "החברה") מפעילה במתחם נמל יפו חניון בתשלום הפעיל 24/7 ומיועד לציבור המבקרים בנמל יפו ולקהל הרחב.
 2. השימוש בחניון הוא לצרכי חניה בלבד על פי המקומות המסומנים.
 3. הנוהג ברכב הנכנס לחניון מתחייב למלא אחר הוראות התמרורים, סימוני החניות וסימוני אבני השפה בשטח החניון, וכן למלא אחר הוראות נציגי החברה ו/או מי מטעמה. יובהר, כי חל איסור על חניה במעברים.
 4. הכניסה לחניון מעניקה זכות חניה בלבד במקומות המיועדים לכך, ואינה כוללת שירותי שמירה כלשהם, לרבות אי תחולת הוראות חוק השומרים, תשכ"ז- 1967.
 5. החברה ו/או הבאים מטעמה אינם אחראים לכל נזק ו/או אובדן, מכל מין וסוג שהוא, לכלי הרכב ו/או לתכולתו ו/או אובדן גופני שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 6. החברה אינה אחראית לדו"חות חניה שינתנו ע"י משטרת ישראל ו/או הרשות המקומית בגין חניה שלא בהתאם להוראות התעבורה בתחום החניון.
 7. בעת חניית הרכב יש לוודא כי בלם היד מורם וכי הרכב נעול. אין להשאיר ברכב דברי ערך.
 8. הכניסה ו/או החניה בשטח החניון למשאיות ונגררים – אסורה, אלא בתיאום פרטני מראש מול מנהל החניון מטעם החברה. 
 9. חניית אוטובוסים מותרת במקומות המיועדים לחניית אוטובוסים בלבד. במהלך החנייה, יש לדומם את מנוע האוטובוס.
 10. החברה רשאית בהתאם לשיקול דעתה ועל פי צרכיה ו/או על פי הנחיית הרשויות המוסמכות, לסגור את שערי הכניסה לחניון ולמנוע כניסת רכבים.
 11. תעריפי החניה מפורסמים בשילוט המוצב בכניסות לחניון. החברה תהיה רשאית לשנות את התעריפים מעת לעת ולפי שיקול דעתה. 
 12. ניתן לשלם את דמי החניה באמצעות אחת ממכונות התשלום האוטומטיות המוצבות בשטח החניון (במזומן או בכרטיס אשראי), או ביציאה מהחניון (בכרטיס אשראי בלבד), או באמצעות אחת מהאפליקציות המאפשרות תשלום דמי חניה בהתאם לשילוט ברחבי החניון.
 13. נכים המחזיקים בתו חניה לנכה זכאים לחנות ללא תשלום, וזאת בכפוף ומבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה. מובהר כי זכות החניה ללא תשלום מותנית בכך שבעל התו משתמש ברכב בעצמו (או מסתייע במלווה שאוסף אותו או מסיע אותו). במקרה של שימוש ברכב נכה שלא ע"י מחזיק תו החניה לנכה – יגבה תשלום מלא בגין החניה בהתאם לתעריפי החניה הנהוגים, ובמקרה של הפרה חוזרת החברה תהיה רשאית אף למנוע את כניסתו לחניון. מובהר כי חל איסור על חניית לילה לרכב נכה ("חניית לילה" – רכב הנמצא בחניון בשעה 5:00 בבוקר ואשר שוהה בחניון מעל 4 שעות ברציפות).
 14. החניון ממוקם בסמוך לשכונת מגורים, על כן חל איסור לצפור בשטח החניון.
 15. החניון מצולם ומוקלט 24 שעות ביממה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בהליכים משפטיים כנגד מי שיגרום נזק לציוד המותקן בחניון.
 16. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בתקנון זה, במקרה של הפרת הוראות התקנון ו/או הוראות נציגי החברה, החברה תהיה רשאית לדרוש דמי טיפול ו/או למנוע כניסה של כלי הרכב לחניון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.
 17. השימוש בחניון מהווה הסכמה לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 18. החברה תהיה רשאית לשנות את התקנון ו/או לקבוע הוראות נוספות מעת לעת ולפי שיקול דעתה.