שקיפות וחופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998 קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף למגבלות מסוימות המפורטות בו, שנועדו לאזן בין חופש המידע לבין זכויות ואינטרסים שונים של הרשות.

בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה חופש המידע בקבוצת אתרים. אין המבקש חייב לציין את הטעם לבקשתו.

מתן המידע כרוך בתשלום אגרת בקשה. ככל שהמידע המבוקש מצריך טיפול ו/או הפקה, ייגבו בנוסף לאגרת הבקשה גם אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה.

המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי אתרים ואין אתרים חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו של המבקש.

בקשות לקבלת מידע יש להפנות לעו"ד אריאל דיסנצ'יק, היועץ המשפטי של קבוצת אתרים והממונה על חוק חופש המידע.

את הפניות יש להעביר באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת: [email protected]